printPDF

Käesolevale lehele on koondatud info, mis puudutab erinevate Euroopa Liidu poliitikate õpetamist:

12 lugu Euroopa Liidust

Ühine põllumajanduspoliitika

Böhm, Wolfgang; Lahodynsky, Otmar & Bahovski, Erkki (2008): Euroopa Liit Sinu jaoks: Nii toimib Euroopa Liit. Ilo

 • Peatükk 2.5. Ühine põllumajanduspoliitika, sh näide põllumajanduspoliitika reformimisest
 • Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu arengu Peadirektoraadi ametnik Ave Schank kirjeldab Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu arengu Peadirektoraadi tegevust ja mõju.

Õpijuhis video juurde: Korraldage koolis väitlus, kus üks pool kaitseb tänast ühtset põllumajanduspoliitikat ja teine pool soovib sisse tuua võrdsed võimalused vanade ja uute liikmesriikide põllumeeste jaoks. Argumentatsiooni loomiseks kasutage lisaks intervjuule ka lisamaterjale Euroopa Liidu portaalist ja ajakirjandusest.

Regionaalpoliitika

 • Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika peadirektori nõunik Kadri Uustal räägib oma tööst ja EL regionaalpoliitikast.


Õpijuhis video juurde
: Euroopa Komisjon on vastu võtnud Euroopa Liidu Läänemere Strateegia. Uuri internetist leiduvate ja trükis ilmunud materjalide põhjal, mida Läänemere Strateegiaga soovitakse saavutada ja kuidas seda tehakse. Kuidas sina saaksid Läänemere Strateegia elluviimisele oma koolis või kogukonnas kaasa aidata?

Energiahariduse edendamine

u4energy on esimene üleeuroopaline võistlus, mis edendab energiahariduse andmist koolis. Portaal sisaldab nii tingimusi konkursist osavõtuks, kui ka parimaid praktikaid energiasäästu teema õpetamiseks koolides.

Õpetajate täiendkoolituse raames loodud õppematerjalid

Ene Solom "Keskkonnakaitse ja EL direktiivid"

Ainevaldkond:

 • EL-u direktiivide ja normatiivaktide mõju Eesti majandusele ja keskkonnakaitsekorraldusele kohaliku omavalitsuse tasandil.
 • Selgitatakse EL-u mõju Eesti õigusloomele ja keskkonnastrateegiale.
 • Keskkonnakaitsega seotud probleemide olemus ja EL-u suunav mõju nende lahenduste leidmisel.
 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 7 + 9 =
Kommentaarid

7 + 9 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee