printPDF
Õppimine ja töötamine Euroopa Liidus

Materjal vaatleb õppimisvõimalusi Euroopa Liidus, aga ka Euroopas töötamist (sh vabatahtlikuna).

Angelova, Irina; Bukovska, Sandra; Daga-Krümina, Evi; Eskla, Annely; Falka, Sandra; Gobinš, Andris; Haljasorg, Heiki; Irbite, Ingüna; Jevgrafova, Zinaida; Maasik, Virve; Multer, Piret; Ozols, Rolands; Rubene, Zanda; Sproge, Ieva; Stavicka, Anna ja Valdmaa, Sulev Avastusretk Euroopasse: Poliitilise hariduse käsiraamat. AS Nordik Lettland

 • Tööleht 2.4. Kolm sammu hea CV suunas - töökoha taotlemine
 • Tööleht 2.5. Motivatsioonikiri

EUROPASS
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt loodud dokumentide raamistik, mis sätestab kvalifikatsioonide ja oskuste läbipaistvuse ja ühtsuse Euroopa Liidus

Õppimis-, töötamis- ja koostöövõimalused Euroopas

Õpetajakonspekt "Õppimisvõimalused Euroopa Liidus" tutvustab hariduspoliitika kujundamist Euroopa Liidus.

Rajaleidja portaal

Palju põhjalikku infot selle kohta, mida pead teadma välismaale õppima asumisel: kuidas minna, kust saada rahastust, mida on vaja enne minekut teha? jne.

Euroopa Noorteportaal

 • Õppimine Euroopas
  Info õppimisvõimaluste kohta kogu Euroopas
 • Töötamine Euroopas
  Info tööküsimuste, tööhõive edendamise, seaduste ja töölevõtmise protsessi kohta, vihjeid CV kirjutamiseks, töölubadega seotud infot, praktilisi juhiseid, teste ja nõuandeid, mida vajate edu saavutamiseks tööelus
 • Vabatahtlik tegevus ja noorsoovahetus Euroopas
  Info Euroopa Vabatahtliku Teenistuse, noorsoovahetuste ja õpilasmalevate kohta kogu Euroopas

Portaal PLOTEUS
Informatsioon õppimis- ja enesetäiendamisvõimalustest Euroopas nii tudengeile, kui tööotsijaile, töötavatele inimestele, lapsevanematele, karjäärinõustajatele ning õpetajatele.

Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES
EURES on koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on aidata kaasa tööjõu vabale liikuvusele Euroopas.

Euroopa haridusprogrammide tutvustused
link Euroopa Liidu portaali

Karjäär Euroopa Liidu struktuurides

 • Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas selgitab voliniku rolli Euroopa Komisjonis.

Õpijuhis video juurde: Võrdle Siim Kallase intervjuu puhul Euroopa Komisjoni voliniku rolli Eesti Vabariigi ministri rollist (võib võrrelda ka Eesti otsuste mõju Euroopa Liidu otsuste mõjuga). 

 • Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallase kabinetiülem Henrik Hololei räägib Brüsselis ja Euroopa Liidu institutsioonides töötamise motivatsioonist ja eripärast.

Õpijuhis video juurde: Arutle Henrik Hololei intervjuu ja lisamaterjalide põhjal, mis motiveerib inimesi töötama Euroopa Liidu struktuurides. Kas sinu arvates on nende motiivid kooskõlas Euroopa Liidu loomise ja multikultuurse töökeskkonna loomise ideega? Põhjenda oma arvamust.

 • Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja Paavo Palk räägib töötamisest Euroopa Liidu multikultuurses kollektiivis.

Õpijuhis video juurde: Võrdle Paavo Palki poolt kirjeldatud multikultuurset organisatsiooni tööd Euroopa Komisjonis näiteks oma vanemate või mõne teise Eesti Vabariigis töötava inimese tööga. Võrdle Paavo Palki muljeid Brüsselis ja Tallinnas töötamise kohta. Milliseid erinevusi suudad välja tuua? Arutle, kas sulle sobiks töötamine multikultuurses kollektiivis.
 

 • Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu arengu Peadirektoraadi ametnik Ave Scank kirjeldab Euroopa Komisjoni ametniku tööd ja töötamist multikultuurses organisatsioonis.

Õpijuhis video juurde: Võrdle omavahel Paavo Palki ja Ave Schanki intervjuusid Euroopa Liidu ametniku rollist. Milliseid erinevusi ja milliseid sarnasusi suudad välja tuua? Arutle, kas sulle sobiks töötamine multikultuurses kollektiivis.

Õpijuhis video juurde
: Võrdle omavahel Ave Schanki intervjuu põhjal töötamist Eesti Vabariigis ja Euroopa Komisjonis ametnikuna. Milliseid erinevusi ja milliseid sarnasusi suudad välja tuua? 

 • Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi Biotehnoloogia ja Põllumajandusliku toidutööstuse direktoraadi direktor Maive Rute kirjeldab Euroopa Liidu ametniku tööd ja eetikat.

Õpijuhis video juurde: Kuula Maive Rute ja Kadri Uustali arvamusi Euroopa Liidu ametniku tööst ja eetikast. Võrdle kahte intervjuud, milliseid sarnasusi või erinevusi saad välja tuua. Mis on sinu arvates kõige olulisemad ametniku eetika põhimõtted? Põhjenda.

 • Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika peadirektori nõunik Kadri Uustal kirjeldab Euroopa Liidu ametniku töö eripärast ja eetikat.

Õpetajate täiendkoolituse raames loodud õppematerjalid

Diana Oiukas "Läbiv teema "Euroopa Liit" aines "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" 

Õpitulemused:
Läbiva teema “Euroopa Liit”, aines „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” käsitlemine aitab kujundada õpilase valmidust ja oskusi teha oma elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi Euroopa Liidu töömaailmast.

Eesmärgiks on aidata õpilasel mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide tundmaõppimisele. Õpilastele vahendatakse teavet edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta Euroopa Liidus (sealhulgas ettevõtlus) ning neile luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 5 + 7 =
Kommentaarid

5 + 7 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee