printPDF
Euroopa Liidu institutsioonide toimimisloogika

Euroopa Liidu institutsioonide toimimisloogika all on materjale, mis kirjeldavad institutsioone ja nende tegemisi. Sobivad kasutamiseks nii põhikooli kui ka gümnaasiumi astmes.

Böhm, Wolfgang; Lahodynsky, Otmar & Bahovski, Erkki (2008): Euroopa Liit Sinu jaoks: Nii toimib Euroopa Liit. Ilo

 • Peatükk 1.1 Euroopa Liidu institutsioonid
 • Peatükk 1.2. Ühised reeglid: Euroopa Liidu seadusandluses
 • Peatükk 1.3. Euroopa Liidu Nõukogu, sh näide nõukogu istungist Brüsselis
 • Peatükk 1.4. Euroopa Parlament, sh näide saadikute argipäevast
 • Peatükk 1.5. Euroopa Komisjon, sh karjäär EL-i haldusüksuses
 • Peatükk 1.6. Euroopa Kohus, sh näiteid oluliste tagajärgedega kohtuotsustest

Angelova, Irina; Bukovska, Sandra; Daga-Krümina, Evi; Eskla, Annely; Falka, Sandra; Gobinš, Andris; Haljasorg, Heiki; Irbite, Ingüna; Jevgrafova, Zinaida; Maasik, Virve; Multer, Piret; Ozols, Rolands; Rubene, Zanda; Sproge, Ieva; Stavicka, Anna ja Valdmaa, Sulev Avastusretk Euroopasse: Poliitilise hariduse käsiraamat. AS Nordik Lettland

 • Tööleht 1.5. Euroopa Liidu institutsioonid
 • Tööleht 1.7. Euroopa Liidu ühine poliitika
 • Tööleht 1.9. Kuidas toimib Euroopa Liit Lissaboni leppe järgi?
 • Tööleht 3.6. Homne Euroopa
 • Tööleht 3.7. Tuleviku-Euroopa keskkonnasõnastik
 • Tööleht 3.8. Mis on Euroopa Liidule parim?
 • Tööleht 3.9. Kas me suudame seda?

Euroopa Liidu toimimisloogika

12 lugu Euroopa Liidust

Brošüür "Kuidas Euroopa Liit toimib"

Teatmiku eesmärk on tutvustada ELi otsuste tegemise süsteemi. 

Euroopa on meie – Ühishuvid ja rahvushuvid

Mis on ja kuidas töötab Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament? Kuidas Euroopa ühishuvid ja riikide rahvushuvid on esindatud nendes Euroopa Liidu institutsioonides?

 • Esimene osa: Euroopa Liidu ja selle loomise idee tutvustamine. Euroopa Liidu Nõukogu tutvustus. Intervjuu Euroopa Liidu asjade direktori Juhan Lepassaarega

 •  Teine osa: Intervjuu Euroopa Komisjoni voliniku, asepresident Siim Kallasega. Tutvustakse Euroopa Komisjoni tööpõhimõtteid

 •  Kolmas osa: Intervjuu Ari Vadaneniga, kes on päritolult soomlane, kuid valitud Euroopa Parlamenti Prantsusmaalt. Euroopa Parlamendi tutvustus.

 •  Neljas osa: Intervjuu Euroopa Parlament saadiku Andres Tarandiga ja intervjuu euroskeptik Nigel Farage. Lühike Euroopa Liidu Nõukogu, Parlamendi ja Komisjoni ülesannete selgitus

Euroopa Komisjoni suhted Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga

 • Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas selgitab Euroopa Komisjoni suhteid Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga.

Õpijuhis video juurde: Joonista erinevatele materjalidele tuginedes Euroopa Liidu otsustusprotsessi ja institutsioonide omavahelised suhted. Rollimängu ettevalmistamiseks kaardistab iga grupp oma institutsiooni tegutsemise piirid. Mängu käigus menetleda üks eelnõu, mis nõuab sisendit nii Euroopa Komisjonilt, Euroopa Parlamendilt kui ka Ministrite Nõukogult.

 • Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi Biotehnoloogia ja Põllumajandusliku toidutööstuse direktoraadi direktor Maive Rute kirjeldab oma tööd Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoriaadis, samuti milline on peadirektoraadi ülesanne seadusloomes. 

Õpijuhis video juurde: Kirjelda video ja lisamaterjalide põhjal seadusloome protsessi. Kuidas ühest ideest saab strateegia dokument, mis hakkab mõjutama Euroopa Liidu teatud poliitikat?

Euroopa Parlament

 • Euroopa Parlamendi Infobüroo juhataja Kadi Herkül tutvustab Euroopa Parlamendi Infobüroo noortele suunatud tegevusi, sealhulgas Euroscola simulatsiooni

Õpijuhis video juurde: Võrdle Euroopa Parlamendi tegevust Eesti Vabariigi Riigikogu tegevusega. Milliseid sarnasusi on võimalik välja tuua? Mille poolest erinevad või sarnanevad esinduskodade liikmete valmimispõhimõtted, töökorraldus ja valijate esindamine parlamendis?

 • Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ametnik Martti Kalaus kirjeldab Euroopa Parlamendi komisjoni töökorraldust.

Õpijuhis video juurde: Kaardista, milline on Euroopa Parlamendi komisjoni töökorraldus õigusakti väljatöötamisel.

Õpijuhis video juurde: Võrdle omavahel Euroopa Parlamendi komisjoni tööd Riigikogu komisjoni tööga. Milliseid ühisjooni on võimalik välja joonistada? Milliseid erisusi on võimalik välja joonistada? 

 • Endine Euroopa Parlamendi saadik Andres Tarand kirjeldab saadiku missioonist eelmises Euroopa Parlamendi koosseisus.

Õpijuhis video juurde: vaata Andres Tarandi, Kadi Herküli ja Martti Kalause videosid Euroopa Parlamendi saadiku missioonist ja rollist. Kaardista MEP-i roll kolme intervjuu põhjal. Milliseid ühisjooni tõid erinevad kõnelejad välja, mida erinevat erinevad kõnelejad rõhutasid? Millised on sinu arvates kolm kõige olulisemat rolli, mida saadik Euroopa Parlamendis täitma peaks või põhimõtet, millest lähtuma peaks?

  • Endine Euroopa Parlamendi saadik Andres Tarand kirjeldab saadiku rolli ja kompetentsust eelmises Euroopa Parlamendi koosseisus.

 • Euroopa Parlamendi Infobüroo juhataja Kadi Herkül arutleb Euroopa Parlamendi saadiku rolli üle.

Õpijuhis video juurde: Küsi kodus oma vanematelt, mis on nende arvates Euroopa Parlamendi saadiku rolliks ja ülesandeks. Võrdle saadud infot Kadi Verkeli, Juha Kankuneni, Andres Tarandi ja Martti Kalause jutuga. Arutle koos vanemate või õpetajaga, miks on sinu vanematel tekkinud selline ettekujutus Euroopa Parlamendi saadiku tööst? 

 • Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ametnik Martti Kalaus räägib poliitikute ja ametnike suhtetest Euroopa Parlamendis.

Õpijuhis video juurde: Kirjelda intervjuu põhjal, millised on Euroopa Parlamendis poliitikute, nende assistentide ja parlamendi ametnike rollid. Milliseid konflikti olukordi võib esineda poliitikute ja ametnike omavahelises suhtlemises? Arutle, kelle rolli sooviksid sina kõige meelsamini täita. Põhjenda oma valikut.

 • Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ametnik Martti Kalaus kirjeldab Euroopa Parlamendi komisjoni ametniku tööd.

Õpijuhis video juurde: Arutle intervjuu põhjal, milliseid eetilisi probleeme võivad komisjoni ametnikud oma töös ette tulla.

 • Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ametnik Martti Kalaus räägib Euroopa Parlamendi komisjoni ametniku tööalastest kokkupuudetest Eestiga. Samuti erinevate liikmesriikide võimalustest osaleda otsustusprotsessis.

Õpijuhis video juurde : Analüüsi video põhjal, millised on Eesti Vabariigi võimalused Euroopa Parlamendis võrreldes näiteks suurte liikmesriikidega (näiteks Suurbritannia). Millest tekivad erinevused ning kas neid erinevusi on võimalik vähendada.

 • Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ametnik Martti Kalaus räägib Euroopa Parlamendi asukohast ehk töötamisest kahes linnas.

Õpijuhis video juurde: Uuri, miks Euroopa Parlament töötab mitmes erinevas linnas. Mis on selle otsuse põhjus? Arutle, mis on selle eelised ja puudused, et Euroopa Parlament töötab nii Strasbouris ja Brüsselis. Võimalik on üles ehitada klassis väitlus, kus üks pool kaitseb kahes linnas Euroopa Parlamendi istungite pidamist. Teine pool aga kaitseb Euroopa Parlamendi istungite pidamist vaid Brüsselis.

 • Euroopa Parlament ja Lissaboni lepe (The EU Parliament and the Treaty of Lisbon) inglise keeles

Euroopa Komisjon

 • Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas selgitab voliniku rolli Euroopa Komisjonis.

Õpijuhis video juurde: Kirjelda Siim Kallase ja otsitud lisamaterjalide põhjal voliniku tööd. Analüüsi milline on voliniku võim Euroopa Liidu otsustusprotsessides. Milliseid võimu mehhanisme saab volinik oma töös kasutada? Kas sina nõustud Siim Kallasega, et volinikule on täna antud piisavalt võimu.

 • Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm kirjeldab Euroopa Komisjoni liikmesriigi esinduse ülesandeid.

Õpijuhis video juurde: Võrdle omavahel Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Eestis asuva välisriigi saatkonna ülesandeid. Milliseid ühisjooni on võimalik välja joonistada?

 • Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu arengu Peadirektoraadi ametnik Ave Schank kirjeldab Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu arengu Peadirektoraadi tegevust ja mõju.

õpijuhis video juurde: Kaarista Ave Schanki intervjuu põhjal ja lisamaterjalidele tuginedes, millised olid ühtse põllumajanduspoliitika loomise põhjused. Mis on täna kehtiva ühtse põllumajanduspoliitika aluspõhimõtted?
 

HELIFAIL: Aastalõpu PÄEVAKAJA. Euroopa Liit ja EestiEuroopa Liit ja Eesti. Herman Van Rompuy, Euroopa Liidu president; Taani ajakirjanik; Siim Kallas, Euroopa Komisjoni transpordivolinik. Reporter Kadri Kukk. Uute ametikohtade (Euroopa Liidu presidendi ja välispoliitika voliniku?) loomine Euroopa Liidus. Hinnangu andmine Euroopa Liidu 2009. aasta tegevustele.Euroopa Parlament ja selle funktsioonid Euroopa Liidus arvestades Lissaboni leppes sätestatut.

Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Majandus- ja Sotsiaalkomitee on foorum, kus on esindatud erinevad majandus- ja sotsiaalsfääri valdkonnad.

Regioonide komitee

Regioonid muutuvad Euroopa Liidu kontekstis üha olulisemaks, kuna üha enam EL õigusakte on nendele suunatud. Selleks, et regioonid ei oleks ainult EL õiguse subjektid, vaid neil oleks sellele ka oma mõju, loodi Maastrichti lepinguga 1993.a Regioonide Komitee.

Õpetajate täiendkoolituse raames loodud õppematerjalid

Veronika Tohver "õpijuhis filmi "Euroopa on meie - ühishuvid ja rahvushuvid" juurde"

Esmalt vaadatakse tutvustavat filmi "Euroopa on meie - ühishuvid ja rahvushuvid" (filmi on kättesaadav sama alateema õppematerjalide hulgas).

Teiseks vastatakse õpetaja koostatud küsimustele. Test  on koostatud Hot Potatoes programmi abil. Tasuta programmi kasutamiseks tuleb see salvestada  aadressilt hotpot.uvic.ca, edasi Downloads ja Hot Potatoes 6.3 installer.
Kui ei ole soovi või võimalust programmi arvutisse salvestada, siis on võimalik küsimusi näha ka html-faili kujul.

Kolmandaks on loodud Mindomo keskkonnas loodud kontseptuaalne kaart. Keskkonda sisenemiseks on vajalik gmail.com või facebooki konto olemasolu. Vasakpoolsest ribast saab valida "new map", et koostada ise kontseptuaalne mapp. Valmis kaart on jpg-formaadis pildina.

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 10 + 10 =
Kommentaarid

10 + 10 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee